• PersEU – Laureati in Medicina

Infermiere Terapia intensiva a Krefeld (Germania)
TSRM a Prüm (Germania)
Ostetriche a Colonia (Germania)
Infermieri pediatrici Colonia e Mannheim (Germania)